پروژه: ساخت تخت چوبی دو طبقه

قسمت اول سریال: طراحی و اندازه برداری تخت چوبی ۲ طبقه

قسمت دوم سریال: برشکاری و تبدیل قطعات تخت چوبی ۲ طبقه

قسمت سوم سریال: اندازه بری و برش با اره فلکه تخت چوبی ۲ طبقه

قسمت چهارم سریال: برشکاری نهایی، تبدیل و پرداخت تخت چوبی ۲ طبقه

قسمت پنجم سریال: رنگ کاری و مونتاژ نهایی تخت چوبی ۲ طبقه

پروژه: ساخت استند گیتار

قسمت ششم سریال: آشنایی اولیه و ساخت قطعات استند گیتار

قسمت هفتم سریال: مونتاژ و رنگ کاری استند گیتار

پروژه: ساخت تخته گوشت چوبی

قسمت هشتم سریال: ساخت، مونتاژ و رنگ کاری تخته گوشت چوبی

پروژه: ساخت قاب عکس چوبی

قسمت نهم سریال: ساخت، مونتاژ و رنگ کاری قاب عکس چوبی

پروژه: ساخت دراور چهار کشو

قسمت دهم سریال: ساخت، مونتاژ و رنگ کاری دراور چهار کشو

بدین ترتیب به پایان "فصل اول" از سریال آموزش نجاری "با وودیانو بساز" رسیدیم. بزودی منتظر فصل دوم این سریال آموزشی باشید.

اسپانسر سریال: مونوکوت ایران (رنگ گیاهی مخصوص چوب)

اینستاگرام مونوکوت را دنبال کنید

اینستاگرام وودیانو را دنبال کنید